Dịch vụ

Trung Tâm Khúc Xạ

Khám & Mổ mắt Cận thị, Loạn thị, Viễn & Lão thị. Cấp đơn kính, kính thời trang.

 Xem chi tiết

Trung tâm Phaco

Trung tâm phẫu thuật Phaco tại Bệnh viện mắt quốc tế-DND là trung tâm phẫu thuật Phaco hàng đầu với nền tảng các chuyên gia phẫu thuật và hệ thống điều trị hiện đại, đồng bộ.

 Xem chi tiết